ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

VLERËSIMI I NDIKIMIT TË RREGULLATIVËS PËR PËRDORIM TË GJUHËVE NË MAQEDONI

Автори: Јосипа Ризанкоска и Jасмина Трајкоска

Истражувачи: Јосипа Ризанкоска, Јасмина Трајкоска, Николина Ризанкоска-Антеска

Превод и лектура на албанскиМустафа Пеза

Техничка обработка: Јосипа РизанкоскаНиколина Ризанкоска-Антеска

 

 

® ДИЈАЛОГ Центар за делиберативна демократија, Прилеп

2018, Прилеп, Република Македонија

Autorë: Josipa Rizankoska dhe Jasmina Trajkoska

Hulumtues: Josipa Rizankoska, Jasmina Trajkoska dhe Nikolina Rizankoska-Anteska

Përkthim dhe lekturë në gjuhën shqipe: Mustafa Peza

Përpunimi teknik: Josipa Rizankoska dhe Nikolina Rizankoska-Anteska

 

 

® DIJALOG Qendër për democracia deliberative

2018, Prilep, Republika e Maqedonisë