Проектни активности

  1. Првична деск-анализа за предложената регулатива и стратегија за пристап до целните групи на истражувањето/формулирање на истражувачките прашања и индикатори за мерливост и мониторинг на тековниот процес на ПВР на предлог законот за употреба на јазиците.

  2. Истражувањa за ефектите на регулативата врз клучните засегнати страни:

  •         Оние кои се засегнати од политиката (граѓаните)

                            Квантитативна анализа на јавното мислење/ он-лајн анкета

                            Квалитативна анализа на јавното мислење/ фокус групи

  •         Оние кои ќе бидат вклучени во спроведувањето на политиката (институции)

                            Интервјуа со претставници на институциите одговорни за спроведување на регулативата.

  •      Организации чии цели подразбираат нивен директен интерес во политиката (граѓански сектор).

                            Квантитативна анализа на мислењето на граѓанските организации

       3. Публикација на студија/краток документ за јавни политики

       4. Јавна дебата и промоција на документот