Јасмина Трајкоска

Проектен Координатор

Јосипа Ризанкоска

Истражувач

Николина Ризанкоска-Антеска

Проектен Асистент

Климентина Ѓорѓиоска

Проектен Асистент